• SLIDE1
 • SLIDE2

Deu anys de la Fundació

És indubtable que quan es fan deu anys d'una institució com la Fundació Pro-Penedès s'ha de fer el balanç necessari de la seva acció. Voldríem destacar, però, que la nostra aportació vol anar en clau del futur, és a dir, de parlar de les respostes que cal donar, al nostre entendre, a partir d'ara a les necessitats del territori.
En aquesta línia, destacarem de la vida de la Fundació dos grans aspectes: la seva funció com a agència de desenvolupament, que ha afrontat operativament aspectes de vital importància per a l'Alt Penedès: la definició del model de desenvolupament, la definició dels instruments estratègics (la mateixa Fundació, el Pla Estratègic de la comarca, etc.), i d'altra banda la creació de l'únic escenari real de debat entre els diversos agents socials (sindicats, empresaris), professionals i l'administració local que ha funcionat, d'ençà de l'adveniment de la democràcia, en aquestes terres del Penedès.


És per això que, de la seva trajectòria volem destacar l'atenció donada a cinc grans objectius:


a) LA FORMACIÓ D'INTERÈS ESTRATÈGIC: l'impuls dels primers programes comarcals d'actualització empresarial; la participació en projectes transnacionals de formació sectorial com el Vinadapt, l'impuls operatiu dels ajuts del Forcem, el disseny i la posada en marxa de noves iniciatives estratègiques de formació qualificada per a determinats quadres del sector empresarial i sindical de la comarca...


b) LA PROMOCIÓ D'ESTRATÈGIES DIRIGIDES A LA PETITA I MITJANA EMPRESA. I més darrerament la promoció d'accions dirigides a mipes (micro i petites empreses), teixit substancial per al funcionament cohesionat i equilibrat del nostre territori.


c) LA PROMOCIÓ DE MESURES VINCULADES AL PLA ESTRATÈGIC DE L'ALT PENEDÈS:

 • En relació al Pla Estratègic de l'Alt Penedès, s'ha treballat en la promoció de les noves mesures, en l'impuls de les mesures que es troben en els estadis inicial i intermedi, en el seguiment de les mesures que es trobaven ja en un cert estat avançat ( però que calia recollir igualment).
 • En relació a l'organització de jornades, seminaris productius, fòrums de debat sobre diverses temàtiques d'interès territorial. Per exemple: el planejament urbanístic i l'ordenació del territori de l'Alt Penedès, les successives jornades sobre l'economia de l'Alt Penedès, els seminaris sobre la planificació estratègica, etc. Encara resta pendent el debat sobre la situació del sector agrari de la comarca.
 • En relació a la redacció del Pla Estratègic de la conca del Bitlles: redacció i animació de la proposta de creació d'un pla local de formació ocupacional i contínua vinculat al sector paper i cartró, predominant a la conca; el seguiment de les mesures corresponents a la millora de les infraestructures de la zona i de protecció del medi ambient.
 • En relació a la inserció laboral i social de persones de l'Alt Penedès amb disminució, amb la redacció d'un pla estratègic que és un dels primers antecedents a Catalunya en la matèria.
 • En relació a l'estudi del sòl industrial els municipis de Santa Margarida i els Monjos, Olèrdola i Vilafranca del Penedès, amb la proposta de creació de la comissió consultiva corresponent i la posada en marxa de les primeres inciatives conjuntes de promoció del mateix sòl industrial.d) LA MILLORA I ACTUALITZACIÓ DE LES BASES DE DADES existents sobre la realitat empresarial i productiva penedesenca.

d) EL SUPORT A ALTRES INICIATIVES D'INTERÈS COMARCAL I LOCAL, en sintonia amb els objectius de la Fundació.
Hem advertit, en la introducció de l'article, que volíem parlar del futur, de la nova etapa que s'obre per a la Fundació a partit del nou any i del nou mil.lenni, i per això hem triat alguns aspectes que considerem fonamentals per a l'acció del futur:

1-EN MATÈRIA DE FORMACIÓ:

 • Promoure la participació activa de nous sectors industrials en els plans de formació contínua, fonamentalment l'agrari, el sector del complement de l'automòbil i el sector serveis en general.
 • Ampliar les experiències que en matèria de formació de formadors per al sector empresarial es van iniciar a l'empara de projectes finançats pels recursos de la Unió Europea, com va ser el cas del Vinadapt.
 • Promoure la participació activa del sector empresarial en l'observatori comarcal del mercat de treball. Cal tenir instruments eficaços per tal d'estudiar l'evolució de l'ocupació lligada a l'evolució dels perfils professionals. Amb això, cal comptar amb la valuosa experiència de la Mancomunitat, que ve treballant en el tema des de fa més de tres anys.
 • La creació de la comissió de pràctiques en empreses per als alumnes d'ensenyament secundari, professional i ocupacional, amb la signatura d'un acord marc entre empresaris i sindicats en el qual la Fundació pot acomplir un rol de primer ordre.
 • Promoure la participació dels instituts públics i concertats en els plans de formació contínua de les empreses. Cal acostar els tres subsistemes de formació pel que fa a la seva relació amb les empreses i fer-ho d'una manera coordinada i amb economia i optimització de recursos. Cal en aquest àmbit un debat en profunditat amb altres agents i altres operadors com la Cambra de Comerç, Uvipe, Incavi, etc.
 • Promoure noves iniciatives de formació de caràcter estratègic per a la planificació de la millora contínua dels nostres recursos humans: formació per a formadors interns de l'empresa, formació per a la planificació de la formació contínua a l'empresa, formació per a la gestió mediambiental a l'empresa (qualitat integrada: ISO 14.000), formació per a la preservació de la qualitat de la salut laboral (tot recordant que som una de les comarques amb major sinistralitat laboral de Catalunya).
 • Organitzar plans de sensibilització i d'informació per a delegats sindicals i representants empresarials sobre diversos temes: integració laboral de persones amb disminució, promoció de la formació contínua a l'empresa, difusió de les mesures del pacte per l'ocupació, etc.

 

2-EN MATÈRIA DE SUPORT A LES PIMES


Aquí en destaquem només dues de les diverses possibles:

 • Optimitzar la relació amb institucions i centres d'investigació tecnològica, sobretot per incrementar el treball de les pimes dins el camp de domini i d'ús comercial i informatiu sobre les noves tecnologies de la comunicació. No hi ha possibilitats d'eficàcia en l'acció empresarial al llindar del segle XXI sense un bon coneixement del mercat de la informació.
 • Promoure la formació per la vigilància estratègica, aplicant de forma especial i progressiva més sistemes de formació a distància. La formació contínua és una de les menors inversions que fan avui les pimes i és evident que és un dels factors claus en la millora de la seva competitivitat.

3- EN MATÈRIA D'INICIATIVES ESTRATÈGIQUES

 

3.1- Impulsar el segon Pla Estratègic de l'Alt Penedès, basant-nos en tres factors: cohesió territorial, polítiques de sostenibilitat i formació dels recursos humans. Per això també cal:

  • Organitzar mesures de difusió del Pla Estratègic entre els joves.
  • Impulsar el debat en àrees no desenvolupades: medi ambient, recollida i tractament de residus, associacionisme, cultura i societat.
  • Impulsar la realització d'estudis i/o dictàmens sobre aspectes no estudiats: patrimoni, situació agrària, sector comercial, el pla específic de protecció agrària i forestal de l'Alt Penedès, etc.

3.2- Dotar la Taula Comarcal del Pla Estratègic per la Millora de la Inserció Sociolaboral de Discapacitats del dinamisme suficient per impulsar noves fases d'acció i per fixar-nos nous objectius. Per això ens cal:

  • Detectar noves prioritats d'intervenció i nous actors responsables.
  • Seleccionar i preparar adequadament equips tècnics de seguiment.
  • Crear comissions sectorials per al seguiment dels diferents objectius del Pla.

3.3. Noves iniciatives. I en destaquem dues:

  • Promoure un PACTE TERRITORIAL PER L'OCUPACIÓ que inclogui la totalitat de les mesures aprovades en la matèria per diferents documents de la Fundació, del Pla Estratègic, etc. Aquest PACTE s'ha de fer sobre la base de potenciar el model de desenvolupament agroindustrial de la comarca, tot vetllant per un creixement harmònic de la diversificació cap a àrees complementàries.
  • Impulsar la instal.lació d'estudis superiors vinculats al desenvolupament empresarial de la comarca.

Hem parlat des de la perspectiva de col.laboradors permanents de la Fundació. La Fundació ha tingut un paper històric com a escenari de debat comarcal sobre promoció econòmica i social i creiem, n'estem convençuts, que aquest és el rol que més valoraran les generacions futures: la capacitat d'impulsar debats i reflexions, estudis, propostes i accions operatives al voltant de molts aspectes de la nostra realitat econòmica i social. Per això, lluny de la temptació de competir amb altres agents territorials en àrees sectorials determinades (formació, investigació, etc.), la Fundació no hauria de renunciar a una funció pionera, a una actitud sempre disposada a donar el relleu. En tant que agència de desenvolupament i escenari privilegiat de debat, ha de fugir de qualsevol intenció monopolitzadora. La base del seu prestigi ha estat, i ho és ara, la capacitat d'innovar per resoldre problemes, impulsar la cobertura de dèficits, aprofundir en la cohesió territorial acomplint un mestratge, avui indiscutit i que és la clau del seu èxit futur.

Roberto Labandera
Francesc Xavier Senabre
Vilafranca del Penedès, novembre de 1999

On Som

 • Plaça Penedès, 3, 3r, 2a
  08720 Vilafranca del Penedès

Contacte

 • 93 817 05 88

Hi som

De dilluns a divendres
de les 8h a les 15h

Segueix-nos