• SLIDE1
 • SLIDE2

DISPOSITIU INSERIM

INCORPORA.

DISPOSITIU-INSERIM medium

 

 

 

La Fundació Pro Penedès aposta per la integració laboral de les persones amb discapacitat de la comarca de l'Alt Penedès, garantint la igualtat d'oportunitats dels col·lectius menys afavorits.

OBJECTIUS

Des de la Fundació Pro-Penedès  sabem que el nostre objectiu  és l’efectiva inserció social i laboral de les persones amb discapacitat i/o en risc d’exclusió social de l’àmbit Penedès, a través de la consolidació d’un equip de treball per a la valoració professional de les persones desocupades, el disseny d’itineraris d’inserció, l’acompanyament en el procés de recerca d’ocupació i seguiment de la selecció, contractació i adaptació al lloc de treball, a través d’una tasca de sensibilització i prospecció laboral al teixit empresarial local. 

LES PERSONES

Des del programa Incorpora posem com a model de treball el dispositiu INSERIM el qual forma part de les iniciatives que vetllen per la promoció social i laboral de les persones amb discapacitat  com a mesura comarcal per a la millora de l’ocupabilitat de les persones que integren els col·lectius més vulnerables. Dins l’Incorpora s’amplia el col·lectiu d’actuació envers tots els col·lectius en risc d’exclusió social:

Col·lectius d’atenció:

-          Desocupats/des llarga durada

-          Desocupats/des majors de 45 anys

-          Dones amb càrregues familiars

-          Persones en risc d’exclusió social

-          Joves menors de 30 anys i sense qualificació

-          Immigrants

-          Persones amb discapacitat

-          Nou col·lectiu especial:  violència de gènere, addiccions, persones privades de llibertat

Les persones ateses en els diferents serveis d’orientació i itineraris integrats per a persones en risc d’exclusió són majoritàriament usuaris/es, entre 25 i 58 anys, sense estudis i/o estudis primaris.

La recessió ha provocat una incidència en les persones amb major vulnerabilitat, especialitzant el nostre servei en atendre les peculiaritats d’un nou perfil emergent potencialment en risc d’exclusió social:

- Aturats procedents de l’àmbit de la construcció

- Dones

- Persones majors de 50 anys

Les persones beneficiàries han estat de manera preferent les persones amb resolució del certificat de discapacitat i les persones en situació de vulnerabilitat. S’han atès un total de 250 persones de les que 167  són amb discapacitat, la resta 83 persones han estat en risc d’exclusió social. S’han realitzat un total de 118 entrevistes ocupacionals noves. El nostre protocol d’actuació concreta un mínim de 3 visites presencials per beneficiari  que assisteix  al nostre servei. Estem parlant d’un total mínim de 750 intervencions per al foment de la inserció laboral. A la primera entrevista se li realitza una diagnosi del seu nivell d’ocupabilitat que implica una entrevista ocupacional,  en alguns casos eines i empoderament per a què la persona tingui capacitat i recursos per a elaborar el seu currículum.  Valorem potenciar  les competències transversals com a un valor afegit envers les empreses.

Les persones amb discapacitat psíquica o malaltia mental requereixen un seguiment a llarg termini ja que no disposen de prou autonomia i sentit crític per prolongar el seu itinerari d’inserció laboral. La majoria requereixen un acompanyament presencial, el qual és encara molt més necessari  quan existeix una contractació. El Treball amb Suport és imprescindible per a la consolidació dels seus llocs de treball.

INTERMEDIACIÓ LABORAL

 

 • Perfil d’ocupabilitat i orientació especialitzada: elaboració del perfil de l’ocupabilitat de la persona i l’orientació laboral i formativa segons la seva situació i necessitats.
 • Acollir i informar les persones amb discapacitat que accedeixen al servei de forma presencial i individualitzada.
 • Realitzar, per a cada persona usuària, un diagnòstic d’ocupabilitat acurat, i oferir una orientació laboral ajustada a les necessitats, potencialitats, capacitats, experiències i motivacions de la persones amb discapacitat.
 • Disseny d’un Itinerari Personalitzat d’Inserció Laboral: a partir de l’anàlisi de l’ocupabilitat i de l’orientació laboral,  sempre comptant amb el  consens de la persona usuària dissenyen un primer itinerari d’inserció personalitzat, i el revisen i reajusten sempre que sigui necessari (en coordinació amb els altres serveis que hagin intervingut en l’itinerari, si és el cas).
 • Tutorització de l’itinerari d’inserció laboral: la inserció laboral especialitzada implica tutoritzar els itineraris laborals de les persones en situació de risc d’exclusió social  en aquells casos en què el seu desenvolupament requereixi una atenció especialitzada.
 • Acompanyament, seguiment i/o suport a la inserció laboral la inserció laboral especialitzada comportarà sempre, en el grau que sigui necessari, seguiment i suport personalitzats a la inserció laboral en el mercat ordinari.

 

Des del nostre servei  s’està  incentivat la creació de recursos i mesures formatives  laborals per aquests nous perfils.

El nostre mètode de treball agrupa als principals actors que treballen a la comarca amb l’objectiu d’inserir a col·lectius en risc o situació d’exclusió social o bé amb discapacitat dins l’àmbit Penedès:

-          El  Centre Especial de Treball comarcal:  Nou Verd SCCL 

-          L’empresa d’inserció comarcal, NOU SET

-          Els serveis d’orientació i inserció municipals coordinats tècnicament pel Servei de Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament de Vilafranca

-          Els serveis socials municipals i comarcals

-          Els serveis de Centre Ocupacional i Servei Prelaboral de la comarca

-          Els serveis de prospecció i intermediació que actuen al Penedès i que estan promoguts per la Fundació Pro-Penedès i el servei de Foment de l’Ocupació de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

INTERVENCIÓ EMPRESARIAL

La línia de treball des de l’equip de la Fundació Pro-Penedès és una aposta contínua per la fidelització de les empreses col·laboradores amb la nostra entitat, tanmateix ha estat una tasca imprescindible obrir nou mercat envers altres empreses del nostre territori. Destaquem que la nostra participació dins el Punt Formatiu Incorpora, ha facilitat i agilitzat la incorporació de noves empreses a la nostra base de dades. Aquest any s’han visitat un total de 81 empreses, de les quals 45 empreses ha estat noves. Valorem aquestes dades,  de manera molt  positiva,  ja que la situació econòmica actual està dificultant l’assertivitat per part de les empreses contractants;  reiterem que el Punt formatiu Incorpora ha estat una ajuda per a diversificar els sectors i per a incrementar el número de visites a altres empreses per tal de poder gestionar les pràctiques. 

El seguiment  a les empreses és una actuació imprescindible per a garantir la seva fidelització, aquesta insistència és contemplada com a un resultat qualitatiu amb resultats eficaços a curt termini. Les empreses ja consolidades han de sentir que el nostre projecte és de continuïtat.

Les empreses visitades han estat seleccionades en relació a la seva capacitat de contractació, en referència amb l’acompliment de la LISMI,  la disposició de pràctiques socialment responsables per part de les empreses i aquells sectors emergents susceptibles de noves contractacions. 

Uns dels objectius ha estat la promoció i dinamització d’insercions laborals dins l’empresa ordinària i dirigir les contractacions dins el CET’s a les persones amb discapacitat psíquica i /o malaltia mental.  Els Centres Especials de Treball ha d’estar adreçats a les persones que tenen dificultats laborals i que per la seva discapacitat no poden optar a l’empresa ordinària.  Aquesta ha estat la nostra pretensió.

EL TREBALL EN XARXA  VALORITZA  L’ÈXIT DE LES INSERCIONS LABORALS

Durant l’any 2015  s’han aconseguit un total de 92 insercions per intermediació laboral, i un total de 23 insercions per orientació.  En relació a l’any 2014  les insercions laborals  per intermediació es corresponen amb un increment del 23%  respecte el  número d’insercions de l’any anterior.

Cal treballar en incrementar la tipologia d’empreses, aquest és un valor afegit ja que permeten la contractació de perfils professionals diversos, potencia la polivalència dins els llocs de treball,  dóna coherència i objectivitat  des dels canals d’’orientació  per al desenvolupament de les competències transversals.  Aquesta insistència s’ha traduït en un total de 96 ofertes de feines gestionades de les quals s’han compartit 19 ofertes

Com anàlisi qualitatiu s’ha reforçat  la gestió d’ofertes compartides amb altres  serveis locals d’ocupació amb la conscienciació dels nostres beneficiaris d’ampliar l’àmbit de treball a la zona de Barcelona, amb un total de 3 insercions d’ ofertes de la xarxa Incorpora. Aquesta tasca requereix un canvi d’actitud basat en una flexibilitat geogràfica i horària la qual estem incidint dins els processos d’intermediació laboral.

El treball en xarxa amb les entitats del programa INCORPORA ha ofert  la possibilitat de compartir metodologies d’inserció, en base a casos concrets, des de diferents entitats i àmbits d’actuació: serveis socials, serveis d’orientació, centres especials de treball, empreses  d’ inserció, serveis de formació, serveis de prospecció i intermediació, entitats publiques i privades, municipals i comarcals.

 

On Som

 • Plaça Penedès, 3, 3r, 2a
  08720 Vilafranca del Penedès

Contacte

 • 93 817 05 88

Hi som

De dilluns a divendres
de les 8h a les 15h

Segueix-nos